Page MenuHomePhabricator
Paste P10343

dbctl commit (dc=all): 'Repool db1090:3312, db1090:3317'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Fri, Feb 7, 8:58 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection live
+++ eqiad/groupLoadsBySection generated
@@ -63,31 +63,37 @@
"s2": {
"api": {
"db1074": 200,
"db1076": 100,
"db1129": 100
},
"contributions": {
"db1103:3312": 100,
"db1105:3312": 100
},
- "logpager": {
- "db1103:3312": 100,
- "db1105:3312": 100
- },
- "recentchanges": {
- "db1103:3312": 100,
- "db1105:3312": 100
- },
- "recentchangeslinked": {
- "db1103:3312": 100,
- "db1105:3312": 100
+ "dump": {
+ "db1090:3312": 100
+ },
+ "logpager": {
+ "db1103:3312": 100,
+ "db1105:3312": 100
+ },
+ "recentchanges": {
+ "db1103:3312": 100,
+ "db1105:3312": 100
+ },
+ "recentchangeslinked": {
+ "db1103:3312": 100,
+ "db1105:3312": 100
+ },
+ "vslow": {
+ "db1090:3312": 100
},
"watchlist": {
"db1103:3312": 100,
"db1105:3312": 100
}
},
"s4": {
"api": {
"db1081": 100,
"db1084": 300
@@ -185,31 +191,37 @@
},
"s7": {
"api": {
"db1079": 300,
"db1136": 100
},
"contributions": {
"db1098:3317": 100,
"db1101:3317": 100
},
- "logpager": {
- "db1098:3317": 100,
- "db1101:3317": 100
- },
- "recentchanges": {
- "db1098:3317": 100,
- "db1101:3317": 100
- },
- "recentchangeslinked": {
- "db1098:3317": 100,
- "db1101:3317": 100
+ "dump": {
+ "db1090:3317": 100
+ },
+ "logpager": {
+ "db1098:3317": 100,
+ "db1101:3317": 100
+ },
+ "recentchanges": {
+ "db1098:3317": 100,
+ "db1101:3317": 100
+ },
+ "recentchangeslinked": {
+ "db1098:3317": 100,
+ "db1101:3317": 100
+ },
+ "vslow": {
+ "db1090:3317": 100
},
"watchlist": {
"db1098:3317": 100,
"db1101:3317": 100
}
},
"s8": {
"api": {
"db1092": 200,
"db1104": 100
--- eqiad/sectionLoads live
+++ eqiad/sectionLoads generated
@@ -30,20 +30,21 @@
},
{}
],
"s2": [
{
"db1122": 0
},
{
"db1074": 200,
"db1076": 500,
+ "db1090:3312": 1,
"db1103:3312": 150,
"db1105:3312": 150,
"db1129": 500
}
],
"s4": [
{
"db1138": 0
},
{
@@ -79,20 +80,21 @@
"db1098:3316": 100,
"db1113:3316": 1
}
],
"s7": [
{
"db1086": 0
},
{
"db1079": 200,
+ "db1090:3317": 1,
"db1094": 500,
"db1098:3317": 150,
"db1101:3317": 150,
"db1136": 400
}
],
"s8": [
{
"db1109": 0
},

Event Timeline

ProdPasteBot edited the content of this paste. (Show Details)Fri, Feb 7, 8:58 AM
ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'Repool db1090:3312, db1090:3317'.