Page MenuHomePhabricator
Paste P16245

dbctl commit (dc=all): 'db1146:3314 (re)pooling @ 25%: Repool db1146:3314'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Jun 2 2021, 4:32 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s4 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s4 generated
@@ -5,26 +5,31 @@
"db1149": 100
},
"contributions": {
- "db1144:3314": 100
+ "db1144:3314": 100,
+ "db1146:3314": 25
},
"dump": {
"db1121": 100,
"db1148": 100
},
"logpager": {
- "db1144:3314": 100
+ "db1144:3314": 100,
+ "db1146:3314": 25
},
"recentchanges": {
- "db1144:3314": 100
+ "db1144:3314": 100,
+ "db1146:3314": 25
},
"recentchangeslinked": {
- "db1144:3314": 100
+ "db1144:3314": 100,
+ "db1146:3314": 25
},
"vslow": {
"db1121": 100,
"db1148": 100
},
"watchlist": {
- "db1144:3314": 100
+ "db1144:3314": 100,
+ "db1146:3314": 25
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s4 live
+++ eqiad/sectionLoads/s4 generated
@@ -8,6 +8,7 @@
"db1142": 100,
"db1143": 400,
"db1144:3314": 150,
+ "db1146:3314": 37,
"db1147": 100,
"db1148": 1,
"db1149": 300,

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1146:3314 (re)pooling @ 25%: Repool db1146:3314'.