Page MenuHomePhabricator

Päevakorrapunkt: toetajaliikme liikmemaksu määra otsustamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Vaja päevakorrapunkti kirjalikku tutvustust koos toetajaliikme kontseptsiooni ja tüüpide lahtiseletusega. Nädalakoosolekul kõlanud seisukoht oli, et üldkoosolekul määratleme lihtsalt toetajaliikme liikmemaksu miinimumi, sest see võimaldab toetajaliikmetega järgmiste sammudeni edeneda, aga praktikas juurutamegi siis eri määrasid eri tüüpi toetajaliikmetele -- eraisikutest kuni ettevõteteni jmt. Kas üldkoosolekul tuleb arutusele/tutvustamisele ka esialgne plaan, kuidas ja mis põhimõtetest nende määrade jooksev otsustamine käima hakkab ja kes seda siis otsustab?

Event Timeline

Taustast:

Üle-eelmisel üldkoosolekul 17. veebruaril 2018 sai MTÜ põhikirja lisatud muuhulgas:

2.11. Lisaks liikmetele on MTÜ-l ka toetajaliikmed, kes:
2.11.1. toetavad MTÜ tegevust tasudes toetajaliikme maksu;
2.11.2. neil on õigus osaleda MTÜ üritustel ja koosolekutel, kuid neil ei ole koosolekutel hääleõigust;
2.11.3. neid on õigus saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
2.11.4. toetajaliikme maksu alammäära määrab üldkoosolek.

Eelmisel üldkoosolekul jäi selle alammäära paikapanek aga vahele. Seega oleks nüüd vaja kokku leppida mingi summa, mis oleks minimaalne raha hulk, mille korda aastas MTÜ-le kandmine lubaks kellelgi ennast MTÜ toetajaks nimetada.

Algne siht oli eelkõige saada võimalikult suur toetajaliikmete (ehk püsiannetuse tegijate) hulk, mis võiks toetada meie MTÜ suuremat nähtavust (rohkem osapooli on WMEE-ga seotud). Samuti võiks laiem põhi anda rohkem finantsilist stabiisust (summa ei sõltuks mõnest üksikust toetajast ja ehk väheneks ka sõltuvus WMFist). Sellest kõigest tulenevalt võiks see summa olla väike. Nii oleks ettepanek 10 eurot aastas. See võiks kenasti sobida ka eraisikutele.

Räägime antud juhul siis miinimumsummast: alati saab maksta rohkem ja arvatavasti paljud toetajaliikmed ka miinimumiga ei piirdu. Ühtlasi oleks pm võimalik selle peale ehitada ka mingeid aunimetusi (nagu kuld- ja hõbetoetaja vms), kes siis juba oluliselt suurmas mahus annetusi teeksid, aga selle määratlemine põhikirjas või üldkoosoleku otsustes ei ole otseselt vajalik. Selle saaks jätta juba juhatuse pädevusse, mis annaks paindlikuse teha neid asju nii, kuidas parajasti mõistlik.

MTÜ veebilehele sai tehtud ka väike pesa toetajaliikmete loetlemiseks: https://wikimedia.ee/toetajaliikmed/

Mõned näited, kuidas asi mujal lahendatud on:

Selliseid lõpuni paikapanemata asju on muidugi veel. Näiteks: kas kõik võivad toetajaliikmed olla ja kas me siis eksponeerime (kui nad seda tahavad) nende nime avalikult.

Liikmete osas on asi põhikirjas sätestatud kujul:
2.3. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.4. MTÜ liikmete arvestust korraldab juhatus.
Toetajaliikmete puhul meil neid asju põhikirjaliselt fikseeritud ei ole.