Page MenuHomePhabricator

Päevakorrapunkt: üldkoosoleku kvooruminõude muutmine vabaühenduste liidu soovituste vaimus
Closed, ResolvedPublic

Description

Vabaühenduste liit: "Kuidas edaspidi üldkoosolekuid korraldada?":

"Mõistlik oleks kvooruminõudest üldse loobuda, eriti, kui osalemise võimalusi tekib nüüd juurde."

Kuna oli ettepanek see punkt taas kord päevakorda panna, siis konkreetse ettepaneku kvoorumi määra muutmiseks ja argumentatsiooni ettekandja korral peaks olema võimalik seda üldkoosolekul hääletada. Kas ettekandja võiks olla @Puik?

Event Timeline

Ma ei ole kindel, kas ma ettekandja saan-tahan olla. Keegi istuvast juhatusest võiks seda ise tutvustada, arvan.
Argumendid on needsamad, mis ikka ja jälle läbi käinud.
Koosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise reeglid on seaduses väga konkreetsed ja selged, kui koosolek ei ole nõuetekohaselt kokku kutsutud ja läbi viidud, siis on koosoleku tulemused kehtetud. Seega kõigil liikmetel on võimalus osaleda, eelnevalt päevakorda panemata küsimustes ei saa koosolekul otsuseid vastu võtta jne.
Kui tahetakse kaasa rääkida, aga isiklikult osaleda ei ole võimalik, siis volitamise võimalus jääb alati alles, aga volituste kokku ajamine lihtsalt kvoorumi nõude täitmiseks on mittesisuline ja seetõttu tarbetu halduskoormus. Ühingus, mis ei käsuta vara (nagu nt korteriühistu) ning mille tegevus on niikuinii peamiselt n-ö mittemateriaalne, võiks üksteist ja juhatust nii palju usaldada, et ei ole sellist formaalsust nagu kvoorum vaja. Seda enam et osalemise võimalus on kõigile tagatud.