Page MenuHomePhabricator

Wikidata juhendmaterjalide koostamine
Closed, ResolvedPublic

Description

WMEE ja DA koostöölepingust:
"MTÜ on kohustatud:
Koostama eestikeelsed Wikidata juhendmaterjalid koolidele ja neid IT-õpetajatele tutvustama ja reklaamima. Sealjuures kasutama näidismaterjali, mis on seotud Eesti digitaalse kultuuripärandiga, nagu teave Eesti filmide ning kunstiteoste kohta."

Event Timeline

Adeliine triaged this task as High priority.Jul 9 2020, 7:40 PM
Adeliine added a subscriber: Triinusingu.