Page MenuHomePhabricator

Juhatuse 16. septembri koosoleku protokolli vormistamine
Closed, ResolvedPublic

Description

Protokollis @Adeliine.

Kuna koosoleku protokollis on kokkuleppeid järgevateks koosolekuteks jmt, siis on protokolli vormistamisega pigem kiire.

Event Timeline

tramm triaged this task as High priority.Sep 18 2020, 8:20 AM
tramm created this task.

WMEE juhatuse korraline koosolek 16. septembril 2020 sTARTUp Hubis
Osalesid: Nicolás, Eva, Märt, Teele, Ursula
Juhtis: Eva
Protokolli alustas Teele, lõpetas koosoleku järgselt Ursula. Kokkuvõte arutelust on lisatud päevakorrapunktide teemade kaupa, mitte arutamise järjekorras.
Algus ja lõpp: 18:00-20:00

Päevakord:

 1. Oktoobri personalijuhi valimine
 2. Märt Põdra seisukoha protokollimine juhatuse töö osas muuseumiresidendi töövõtulepingu allkirjastamise hääletuse läbiviimisel.
 3. 2021. aasta tööplaani mõtestamine granditaotluse koostamiseks.
 4. Ettepanekud meediapädevuse nädalaks
 5. Ööülikooli salvestise teemade ajurünnak (Digikultuuri aasta)
 6. Selge sõnumi kandidaadi väljapakkumine

Lisa: muuseumiresidendi töölepingu allkirjastamiseks antud nõusoleku protokollimine ja otsuse vormistamine.

 1. Oktoobri personalijuhi valimine

Personalijuhina jätkab Ursula.

 1. Märt Põdra seisukoha protokollimine juhatuse töö osas muuseumiresidendi töövõtulepingu allkirjastamise hääletuse läbiviimisel.

Muuseumiresidendi töövõtuleping allkirjastati pärast elektroonilisel hääletusel tehtud juhatuse otsust (vt Lisa 1).
Selgitati:

 1. Märt Põder lähtus juhatuse töökorrast ning on seisukohal, et tema õigusi on rikutud, kuna tal ei olnud võimalik enne lepingu allkirjastamist oma seisukohta avaldada
 2. juhatuse esimees Eva Lepik lähtus lihthäälteenamusest ja juhatuse liikmed praktilistest kaalutlustest võimaldada muuseumiresidendil tööd alustada.

Tõdeti, et hääletuse lõpu aega oleks tulnud Märdile paremini kommunikeerida ja hääletamine töökorra kohaselt vormistada, samuti probleemi lahendamisel ilmnenud erimeelsusi seisukohtade erinevuste lahendamise ja tööalase suhtluse meetodites, mistõttu Eva küsis, kas Märt ei sooviks ise tagasi astuda ja Nicolas lisas ettepaneku, et kui Märt loob oma meeskonna ja üldkoosolek selle kinnitab, astume meie tagasi. Kui kumbki ettepanek ei sobi, algatab juhatus Märdi tagandamise protseduuri. Ursula ja Teele toetasid ettepanekuid.
Märt soovis ettepanekuid kirjalikus vormis.

 1. 2021. aasta tööplaani mõtestamine granditaotluse koostamiseks.

Arvestades grandi esitamise tähtaega peaks aastaplaan olema valmis 15. oktoober. Töötajate esialgsed ideed aastaplaani jaoks 23. septembriks. Lepiti kokku, et tuleb korjata ideid ka liikmetelt: üleskutse meililisti ja üldisesse arutellu, milleks Märt teeb mustandi 17. sept. kl 10:00, Nicolas saadab välja, 2 nädalat aega: 1. oktoobriks palume saata vastused. Seejärel jääb 2 nädalat mustandi tegemiseks + 2 nädalat taotluse lihvimiseks. ‘Metrics’ vastavalt WMF-i nõuetele on vaja korralikult üle vaadata.

 1. Ettepanekud meediapädevuse nädalaks

Toimub 24.-31. oktoober. Üle-euroopaline üritus, Eestis juhib riigikantselei, teemaks väärinfo ja libauudistega võitlemine. Organisatsioonid saavad nende egiidi all teha oma ürituse või projekti. Üritus võib ka virtuaalne olla.
WMEE peaks panema põhirõhu faktipõhisusele. Võiks laiemalt tutvustada Vikipeedia administraatorite tööd.

 1. Ööülikooli salvestise teemade ajurünnak (Digikultuuri aasta)

Pakuti mitmeid isikuid, kes võiks tutvustada võrguentsüklopeediaid ja Vikipeediat, samuti sisu kvaliteedi tagamise võimalusi. Kristel Birgit kontakteerub.

 1. Selge sõnumi kandidaadi väljapakkumine

Kui vikipedistidest selgesõnalisem nõustub, esitame. Ivo kontakteerub.

Lisa: muuseumiresidendi töövõtulepingu allkirjastamiseks antud nõusoleku protseduuri protokollimine ja otsuse vormistamine.
Muuseumilepingu töövõtulepingu allkirjastamise hääletamine toimus elektrooniliselt Slacki suhtluskanalis. Kohal oli 5 juhatuse liiget, kõik hääletasid poolt.

Otsus: Muuseumiresidendi tööleping allkirjastada.

Eva, Teele, Nicolàse, Ursula poolthääled Slacki kanalis.

Adeliine lowered the priority of this task from High to Medium.Feb 6 2021, 10:36 PM