Page MenuHomePhabricator

Juhatuse 23. septembri koosoleku protokolli vormistamine
Closed, ResolvedPublic

Event Timeline

Juhatuse erakorraline koosolek, 23.09.2020, 18.00 - 20.00, sTARTUp Hub, Raekoja plats 16.
Osalesid:
Eva Lepik, juhatuse esimees
Teele Vaalma, juhatuse liige
Ursula Erik, juhatuse liige
Märt Põder, juhatuse liige
Nicolás Tamargo de Eguren, juhatuse liige
Ivo Kruusamägi, muuseumikoostöö projektijuht, osales vastavate punktide arutelus

Koosoleku juhataja: Eva Lepik
Koosoleku protokollija: Ursula Erik

Päevakorra töötas välja Märt Põder. Punkt 1 eeldas ülevaadet, mille tekst lisati päevakorra töövarianti enne koosolekut (Muuseumiresidendi tegevusest).
Eva Lepik tegi ettepaneku lisada punkt: Juhatuses kujunenud olukorra arutelu, mille suhtes jäi enne koosoleku algust lahtiseks, kas see lisada päevakorra algusesse või lõppu.

Koosoleku päevakord 23. septembril kl 18-20

  1. Muuseumiresidendi töövõtulepinguga seotud tööülesande täpsustamine või tühistamine
  2. Muuseumikoostöö projektijuhile hoiatuse andmine tööülesande täitmata jätmise, töökiusu ja ebaprofessionaalse suhtluse eest oma rollis
  3. Ühingu GLAM-plaanide täpsustamine ja kinnitamine ning muuseumiresidendi töövõtulepingus kajastamine
  4. Ühingu "sõbraliku ruumi kokkuleppe" sõnastamine ja juhatuse poolt hea tavana kinnitamine kogu ametliku suhtluse jaoks. UCC probleemidest annab ülevaate Eva, oma reeglite sõnastamisele seame esialgse tähtaja?
  5. Ühingu järgmise aasta plaani aluspõhimõtete ja eesmärkide sõnastamine
  6. Vajadusel revisjonikomisjoni seisukoha küsimine töökorra rikkumise küsimuses (kui juhatus ei suuda jõuda arusaamisele, kas rikkumine leidis aset või mitte)
  7. Töökorra täiendamise ja rollijaotuse ametliku kokkuleppimise edasilükkamine, kuni vaidlused on lahenenud ja töörahu taastatud -- ülevaate annab Teele, elluviimiseks seame konkreetse tähtaja?

Märt Põder tegi ettepaneku alustada Eva Lepiku lisatud punktist
Juhatuses kujunenud olukorra arutelu,
kuivõrd see eeldab tema seisukohta tehtud ettepanekute suhtes, mida Märt Põder käsitleb ultimaatumina.

Juhatuse esimees Eva Lepik, liikmed Teele Vaalma, Ursula Erik ja Nicolás Tamargo de Eguren nentisid, et nende kontseptsioon töö korraldamisest kahjuks Märt Põdra visiooniga ei sobi ja avaldasid valmisolekut tagasi astuda, kui Märt Põder oma meeskonna üldkoosolekule esitab ja heakskiidu saab uue juhatuse loomiseks. Märt Põder seda teha ei soovinud, samuti mitte ise tagasi astuda, mistõttu Eva Lepik teatas, et juhatus algatab Märt Põdra tagandamise protseduuri.

  1. Muuseumiresidendi töövõtulepinguga seotud tööülesande täpsustamine või tühistamine.

Tõdeti, et töölepingu allkirjastamise nõusoleku protseduur võimaldab Märt Põdral väita, et juhatuse töökorda on rikutud nn. kiirhääletamisega elektroonilise nädalakoosoleku käigus, mistõttu tema ei saanud oma seisukohti esitada, sest tema nädalakoosolekul ei osalenud ja järgmise keskpäevani jäetud aeg ei olnud piisav. Teele Vaalma tunnistab, et rikkumine ilmselt tekkis, kuid põhjendab otsust vajadusega mitu kuud veninud protsess lõpetada ja võimaldada muuseumiresidendil tööd alustada. Nicolás Tamargo de Eguren leiab, et lepingu täiendamise vajadus oli küll 15. juuli juhatuse koosoleku protokollis, kuid leping ei olnud nii halb, et seda allkirjastada ei oleks saanud ja võibolla see oli töökorra rikkumine. Ursula Erik ütleb, et tema arvates töökorra 6. punkti ei rikutud, sest punkt ei sätesta, mida teha, kui juhatuse liige enne otsuse langetamist ei ole öelnud, et soovib koosolekut; allkirjastamisega nõustus, sest leping oli piisavalt hea. Eva Lepik täpsustab, et rikkumine toimus MTÜ-de seaduse suhtes, millega meie töökorra punkt on vastuolus ning tuleb vastavusse viia, kuid hääletamise ajal me seda ei teadnud. Juhatus väljendab kahetsust, et halbade asjaolude kokkulangemisel on Märt Põdral tekkinud mulje, et tema õigusi on sihilikult rikutud ja kinnitab, et seda eesmärki pole olnud.

Vaieldava protseduuriga ja võimaliku rikkumisega 13. augustil tehtud otsus protokollitakse juhatuse eelmise, 16. septembri koosoleku protokollis.

Punkt 2. Muuseumikoostöö projektijuhile hoiatuse andmine tööülesande täitmata jätmise, töökiusu ja ebaprofessionaalse suhtluse eest oma rollis.
Arutelu on pikk ning osalt puudutab ka päevakorra järgmisi punkte.Tõdetakse, et suhtlus on osaliselt olnud ebaselge ning ülesanded piisava täpsusega formuleerimata. Muuseumikoostöö projektijuht palub vabandust ebasobiva sõnakasutuse pärast ja juhib tähelepanu sellele, et ka viisakas väljenduses töökius on lubamatu. Sõbraliku ruumi kokkulepe on vajalik ja tuleb lähiajal välja töötada.

Punkt 7. Vajadusel revisjonikomisjoni seisukoha küsimine töökorra rikkumise küsimuses.
Revisjonikomisjon on arvamusel, et töökorda rikuti. Juhatus kinnitab, et on aru saanud, et töökorda tuleb järgida ja see seaduste ning ühingu vajadustega vastavusse viia.

Adeliine triaged this task as Medium priority.Feb 6 2021, 10:35 PM
Adeliine added a subscriber: Adeliine.