Page MenuHomePhabricator

Juhatuse 1. oktoobri koosoleku protokolli vormistamine
Closed, ResolvedPublic

Event Timeline

WMEE juhatuse erakorraline elektrooniline koosolek 1. oktoobril 2020 kell 8.30 Wikimedia Meetis https://meet.wmcloud.org/wmee

Osalesid: Nicolás Tamargo de Eguren, Eva Lepik, Märt Põder, Teele Vaalma, Ursula Erik
Juhatas: Eva Lepik
Protokollis: Ursula Erik.
Koosolek on vastavalt osalejatele eelnevalt edastatud teatele videosalvestatud.

Algus ja lõpp: 8:30-8:45
Päevakord: 1. Juhatuse otsuse eelnõu hääletamine poolt, vastu või erapooletuks jäämise osas.

Juhatuse otsuse eelnõu

MTÜ Wikimedia Eesti juhatus otsustab:

  • algatada juhatuseliikme Märt Põdra tagasikutsumise protseduur MTÜ-de seaduse § 22-1 "Otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata" alusel;
  • teha Eva Lepikule ülesandeks saata Wikimedia Eesti liikmetele laiali üldkoosoleku otsuse eelnõu koos põhjendusega hiljemalt kella 12-ks 01.10.2020;
  • määrata Wikimedia Eesti liikmetele kirjaliku seisukoha edastamiseks tähtaeg 7 päeva (kuni kell 12.00, 8. oktoober 2020) revisjonikomisjonile e-maili aadressil tanel.pern@gmail.com ;
  • teha Teele Vaalmale ülesandeks vajaduse korral võtta ühendust liikmetega, et juhtida nende tähelepanu toimuvale hääletusele ja selgitada hääletusprotseduuri;
  • teha Ursula Erikule ülesandeks koostada üldkoosoleku hääletuse lõppedes hääletusprotokoll ja saata see liikmetele laiali 2 päeva jooksul (hiljemalt kuni kell 12.00, 10. oktoober 2020).

    Koosoleku juhataja Eva Lepik juhatas koosoleku sisse. Kohal olid kõik juhatuse liikmed.

Märt Põder avaldas seisukoha, et päevakorras peaks olema otsus ja otsuse poolt hääletamine ning kõigepealt peaks arutama, mida me otsustame ja siis, et otsuse poolt peaks hääletama, ning küsis, kas see on arusaadav. Kuna Eva Lepik ütles, et päriselt ei ole, selgitas Märt Põder pikemalt. (videofail olemas). Märt Põder soovis pikemat arutelu, Teele Vaalma oli vastu töökohustuste tõttu. Märt Põder soovis juhatuse töökorra kohaselt üle-eelmisel päeval enne e-koosolekut e-mailiga saadetud otsuse eelnõu ette lugemist. Eva Lepik luges otsuse eelnõu ette.

Ursula Erik täpsustas, kas piisab, kui kohapeal öelda “Olen poolt”, või tuleb otsus ka e-kirjaga saata. Märt Põder hoiatas, et meie otsus, mida tema käsitleb kättemaksuna, on ebakorrektne ja tõenäoliselt seadusega vastuolus ning keeldus hääletamast. Ursula Erik, Teele Vaalma, Eva Lepik ja Nicolás Tamargo de Eguren ütlesid salvestusel kuuldavalt: poolt. Märt Põder oleks soovinud esitada oma kaitsekõnet. Ülejäänud juhatus ei nõustunud Märt Põdra poolt meile omistatud motiividega. Märt Põdra omapoolse põhjenduse esitamise võimalikkuse selgeks väljendamiseks Wikimedia Eesti liikmetele soovis Nicolás Tamargo de Eguren juhatuse otsusesse lisalauset, mille lisamise puhul oleks Märt Põder soovinud otsuse eelnõu ja otsuse uut vormistamist. Eva Lepik, Ursula Erik ja Teele Vaalma täpsustasid, et Märt Põdral on endastmõistetav õigus esitada põhjendusi, nagu ta soovib ja selleks ei ole juhatuse otsust vaja, kuid selle võib ühingu liikmetele saadetavas kirjas veel eraldi välja tuua.

Otsus: 4 häält otsuse eelnõu otsusena vastu võtmise poolt, 1 juhatuse liige ei hääletanud.

Koosoleku juhataja: Eva Lepik

Protokollija: Ursula Erik

Adeliine triaged this task as Medium priority.Feb 6 2021, 10:36 PM
Adeliine added a subscriber: Adeliine.