HomePhabricator

Add WMF url shortener on Meta

Authored by Stanislav Malyshev <smalyshev@gmail.com> on Apr 11 2019, 6:02 PM.

Description

Add WMF url shortener on Meta

Bug: T112715
Change-Id: I1719fd8146af8d2cf0aa6837874037e1c65496b6

Event Timeline

Stanislav Malyshev <smalyshev@gmail.com> committed rWDQGf0f8af3f0797: Add WMF url shortener on Meta (authored by Stanislav Malyshev <smalyshev@gmail.com>).Apr 11 2019, 7:48 PM