Page MenuHomePhabricator
Paste P10356

dbctl commit (dc=all): 'Depool repool db1099:3311 T239453'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Mon, Feb 10, 6:18 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection live
+++ eqiad/groupLoadsBySection generated
@@ -23,47 +23,42 @@
}
},
"s1": {
"api": {
"db1080": 100,
"db1119": 100,
"db1134": 100
},
"contributions": {
"db1089": 100,
- "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
},
"dump": {
"db1106": 100
},
"logpager": {
"db1089": 100,
- "db1099:3311": 100,
- "db1105:3311": 100
- },
- "recentchanges": {
- "db1089": 100,
- "db1099:3311": 100,
- "db1105:3311": 100
- },
- "recentchangeslinked": {
- "db1089": 100,
- "db1099:3311": 100,
+ "db1105:3311": 100
+ },
+ "recentchanges": {
+ "db1089": 100,
+ "db1105:3311": 100
+ },
+ "recentchangeslinked": {
+ "db1089": 100,
"db1105:3311": 100
},
"vslow": {
"db1106": 100
},
"watchlist": {
"db1089": 100,
- "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
}
},
"s2": {
"api": {
"db1074": 200,
"db1076": 100,
"db1129": 100
},
"contributions": {
--- eqiad/sectionLoads live
+++ eqiad/sectionLoads generated
@@ -9,21 +9,20 @@
"db1112": 400
}
],
"s1": [
{
"db1083": 0
},
{
"db1080": 200,
"db1089": 250,
- "db1099:3311": 50,
"db1105:3311": 50,
"db1106": 50,
"db1118": 500,
"db1119": 200,
"db1134": 200
}
],
"s10": [
{
"db1133": 0

Event Timeline

ProdPasteBot edited the content of this paste. (Show Details)Mon, Feb 10, 6:18 AM
ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'Depool repool db1099:3311 T239453'.