Page MenuHomePhabricator
Paste P15149

dbctl commit (dc=all): 'db1099:3311 (re)pooling @ 100%: Repool db1099:3311'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Mon, Apr 5, 2:08 PM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s1 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s1 generated
@@ -7,29 +7,29 @@
"db1169": 100
},
"contributions": {
- "db1099:3311": 75,
+ "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
},
"dump": {
"db1106": 100
},
"logpager": {
- "db1099:3311": 75,
+ "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
},
"recentchanges": {
- "db1099:3311": 75,
+ "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
},
"recentchangeslinked": {
- "db1099:3311": 75,
+ "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
},
"vslow": {
"db1106": 100
},
"watchlist": {
- "db1099:3311": 75,
+ "db1099:3311": 100,
"db1105:3311": 100
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s1 live
+++ eqiad/sectionLoads/s1 generated
@@ -3,7 +3,7 @@
"db1083": 0
},
{
- "db1099:3311": 37,
+ "db1099:3311": 50,
"db1105:3311": 50,
"db1106": 50,
"db1118": 325,

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1099:3311 (re)pooling @ 100%: Repool db1099:3311'.