Page MenuHomePhabricator
Paste P15360

dbctl commit (dc=all): 'db1146:3312 (re)pooling @ 10%: Repool db1146:3312'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Thu, Apr 15, 8:50 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s2 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s2 generated
@@ -5,24 +5,29 @@
"db1162": 100
},
"contributions": {
- "db1105:3312": 100
+ "db1105:3312": 100,
+ "db1146:3312": 10
},
"dump": {
"db1170:3312": 100
},
"logpager": {
- "db1105:3312": 100
+ "db1105:3312": 100,
+ "db1146:3312": 10
},
"recentchanges": {
- "db1105:3312": 100
+ "db1105:3312": 100,
+ "db1146:3312": 10
},
"recentchangeslinked": {
- "db1105:3312": 100
+ "db1105:3312": 100,
+ "db1146:3312": 10
},
"vslow": {
"db1170:3312": 100
},
"watchlist": {
- "db1105:3312": 100
+ "db1105:3312": 100,
+ "db1146:3312": 10
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s2 live
+++ eqiad/sectionLoads/s2 generated
@@ -6,6 +6,7 @@
"db1074": 200,
"db1105:3312": 150,
"db1129": 500,
+ "db1146:3312": 15,
"db1162": 500,
"db1170:3312": 1
}

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1146:3312 (re)pooling @ 10%: Repool db1146:3312'.