Page MenuHomePhabricator
Paste P15536

dbctl commit (dc=all): 'db1105:3312 (re)pooling @ 100%: Repool db1105:3312'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Mon, Apr 26, 1:39 PM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s2 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s2 generated
@@ -6,29 +6,29 @@
"db1182": 200
},
"contributions": {
- "db1105:3312": 75,
+ "db1105:3312": 100,
"db1146:3312": 100
},
"dump": {
"db1170:3312": 100
},
"logpager": {
- "db1105:3312": 75,
+ "db1105:3312": 100,
"db1146:3312": 100
},
"recentchanges": {
- "db1105:3312": 75,
+ "db1105:3312": 100,
"db1146:3312": 100
},
"recentchangeslinked": {
- "db1105:3312": 75,
+ "db1105:3312": 100,
"db1146:3312": 100
},
"vslow": {
"db1170:3312": 100
},
"watchlist": {
- "db1105:3312": 75,
+ "db1105:3312": 100,
"db1146:3312": 100
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s2 live
+++ eqiad/sectionLoads/s2 generated
@@ -4,7 +4,7 @@
},
{
"db1074": 200,
- "db1105:3312": 112,
+ "db1105:3312": 150,
"db1129": 500,
"db1146:3312": 150,
"db1162": 500,

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1105:3312 (re)pooling @ 100%: Repool db1105:3312'.