Page MenuHomePhabricator
Paste P16294

dbctl commit (dc=all): 'db1096:3316 (re)pooling @ 50%: Repool db1096:3316'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Fri, Jun 4, 7:03 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s6 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s6 generated
@@ -4,29 +4,29 @@
"db1165": 100
},
"contributions": {
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100
},
"dump": {
"db1113:3316": 100
},
"logpager": {
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100
},
"recentchanges": {
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100
},
"recentchangeslinked": {
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100
},
"vslow": {
"db1113:3316": 100
},
"watchlist": {
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s6 live
+++ eqiad/sectionLoads/s6 generated
@@ -3,7 +3,7 @@
"db1173": 0
},
{
- "db1096:3316": 25,
+ "db1096:3316": 50,
"db1098:3316": 100,
"db1113:3316": 1,
"db1131": 400,

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1096:3316 (re)pooling @ 50%: Repool db1096:3316'.