Page MenuHomePhabricator
Paste P16297

dbctl commit (dc=all): 'db1096:3315 (re)pooling @ 75%: Repool db1096:3315'
ActivePublic

Authored by ProdPasteBot on Fri, Jun 4, 7:18 AM.
--- eqiad/groupLoadsBySection/s5 live
+++ eqiad/groupLoadsBySection/s5 generated
@@ -4,29 +4,29 @@
"db1161": 200
},
"contributions": {
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1144:3315": 100
},
"dump": {
"db1113:3315": 100
},
"logpager": {
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1144:3315": 100
},
"recentchanges": {
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1144:3315": 100
},
"recentchangeslinked": {
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1144:3315": 100
},
"vslow": {
"db1113:3315": 100
},
"watchlist": {
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1144:3315": 100
}
}
--- eqiad/sectionLoads/s5 live
+++ eqiad/sectionLoads/s5 generated
@@ -3,7 +3,7 @@
"db1100": 0
},
{
- "db1096:3315": 50,
+ "db1096:3315": 75,
"db1110": 500,
"db1113:3315": 1,
"db1130": 400,

Event Timeline

ProdPasteBot changed the title of this paste from untitled to dbctl commit (dc=all): 'db1096:3315 (re)pooling @ 75%: Repool db1096:3315'.