Page MenuHomePhabricator

Autoriõiguse direktiivist tulenevate muudatuste kirjutamine Eesti seadustesse
Open, Needs TriagePublic

Description

Oleme sidusühmana kutsutud panustama.

Event Timeline

tramm created this task.Aug 31 2019, 10:41 AM
Restricted Application added a subscriber: WMEE-Phabricator-List. · View Herald TranscriptAug 31 2019, 10:41 AM
Puik added a subscriber: Puik.Sep 2 2019, 10:29 AM
  1. aprillil 2019. a. võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/790, mis käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul ning millega muudetakse direktiive 96/9/EÜ ja 2001/29/EÜ. Direktiiv tuleb Eesti õigusesse üle võtta 2 aasta jooksul, hiljemalt 7. juuniks 2021.

Justiitsministeerium on alustamas kõnealuse direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmiseks vajaliku eelnõu koostamist. Kuna tegemist on äärmiselt mahuka ja keerulise materjaliga, soovime erinevaid sidusgruppe sellesse protsessi võimalikult varakult kaasata. Teie arvamustest ja ettepanekutest parema ülevaate saamiseks ning Teile omapoolse info andmiseks nii sisulistes kui vormilistes küsimustes kutsume Teid direktiivi teemal kaasa mõtlema justiitsministeeriumisse 23.-24. septembril 2019. Kohtumised toimuvad ministeeriumide ühismajas (Suur-Ameerika 1), saalis Saar (esimene korrus) ning on planeeritud järgmiselt:

23.09.2019
10.00-12.00 Ajakirjandusväljaannete kaitse veebis toimuva kasutuse puhul (artikkel 15)
13.00-15.00 Kaitstud sisu kasutamine veebisisu jagamise teenuse osutajate poolt (artikkel 17)

24.09.2019
10.00-12.00 Teadusuuringute eesmärgil toimuv teksti- ja andmekaeve (artikkel 3) ja teksti- ja andmekaevele kohaldatav erand või piirang (artikkel 4).

Kohtumistel annab justiitsministeerium koos Euroopa Komisjoni (DG Connect) esindajaga Anneli Andresson-Bourgey lühikese ülevaate direktiivi vastavatest sätetest, samuti võimalikest muudatustest, mille direktiivi ülevõtmine Eesti õigusesse kaasa toob. Seejärel on diskussiooni käigu väga oodatud Teie hinnangud ja ettepanekud vastavatele artiklitele, mis aitavad kaasa sujuvamale menetlusele eelnõu koostamise edasistes etappides.

Teie asutus ei pea osalema kõikidel nimetatud kohtumistel, osalemine on võimalik ka üksikute artiklite lõikes. Palume Teil saata info oma osalemise kohta (asutus, osaleja nimi ja kohtumine/kohtumised) võimalusel 13. septembriks 2019 aadressidel Kart.Nemvalts@just.ee ning Aivi.Lintnermann@just.ee.

Ühtlasi informeerime Teid, et sarnaseid kohtumisi autoriõiguse direktiivi 2019/790 ülevõtmise hõlbustamiseks planeerib Justiitsministeerium 2019. aasta sügisel veel. Esialgse kava kohaselt toimub:

18.10.2019 autoriõiguse direktiivi vaba kasutust ja kaubandusvõrgust väljas olevate teoste regulatsiooni puudutavate artiklite (5, 6 ning 8-11) teemaline kohtumine ning
01.11.2019 autorilepingute regulatsiooni puudutavate artiklite (18-22) teemaline kohtumine.
Nende kohta saadame Teile kutsed edaspidi, kui toimumise aeg on lõplikult kindel.

Lõpetuseks palume, et juhul, kui Teie hinnangul on mõni asjaomane sidusgrupp adressaatide hulgast välja jäänud, saatke käesolev info kas otse neile edasi või andke justiitsministeeriumile uutest võimalikest huvigruppidest teada.

Meeldivat koostööd oodates, lugupidamisega

Kärt Nemvalts
Justiitsministeerium
Intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talitus
Nõunik

Kavatsen registreeruda ja osaleda.
https://adr.rik.ee/jm/dokument/6386253
Siit saab lugeda vastuseid, mille justmin sai esimeselt konsultatsiooniringilt, mis toimus maikuus.
Ma saan aru, et Vahuril on seoses Ajapaigaga personaalne kutse.

tramm moved this task from Backlog to Sellel kuul on the WMEE-gen board.Sep 2 2019, 1:50 PM
tramm set Due Date to Oct 17 2019, 9:00 PM.
tramm added a comment.Sep 28 2019, 9:32 AM

Järgmine koosolek 18.10, teemadeks:

  • Teoste ja muu materjali kasutamine digitaalse ja piiriülese õppetegevuse jaoks (artikkel 5) ja kultuuripärandi säilitamine (artikkel 6)
  • Teosed või muu materjal, mis ei ole enam kaubanduskäibes (artikkel 8-11)

Kes osaleb? Agenda?

Puik added a comment.Sep 28 2019, 10:47 AM

Mina plaanin osaleda vähemalt hommikusel arutelul (kell 10–12), ehk ka pärastlõunasel (13–15).

Uurin, kas saan töölt vabaks, olen huvitatud.

tramm edited projects, added WMEE; removed WMEE-gen.Mar 15 2020, 12:33 AM
tramm moved this task from Backlog to Sel kuul on the WMEE board.Mar 15 2020, 12:40 AM

@Pseudacorus: Do you know if this task is still valid and should stay open? Asking as the Due Date on this task says October 2019. If this task is done, please resolve it (via Add Action...Change Status in the dropdown menu). If it is not done, please remove or reset the Due Date (via Edit Task). Thanks!

tramm removed Due Date.May 6 2020, 6:45 PM

Oleme jätkuvalt ootel, sest justiitsministeerium lubas juunis saata autoriõiguse muutmise eelnõu mustandi huvigruppidele vaatamiseks. Pole saadetud, aga kuna ülevõtmise tähtaeg on nüüd vähem kui aasta pärast, peame olema valmis tõstma relvi hädamere vastu jne.