Page MenuHomePhabricator

Ühingu ülddokumentide ülevaatamine ja vajadusel kaasajastamine
Open, MediumPublic

Description

  1. Koostatakse ülevaade ühingus olemasolevatest dokumentidest (normdokumendid, dokumendiplangid jms)
  2. Juhatuse liikmed tutvuvad dokumentidega ja esitavad oma küsimused ja muutmisettepanekud
  3. Dokumente muudetakse ja kaasajastatakse vastavalt vajadusele
  4. Kaasajastatud või muutmata heakskiidetud dokumendid võetakse edaspidises tegevuses kasutusele