Page MenuHomePhabricator

☂Find other ways of identifying techincal needs arising from the community
Open, Needs TriagePublic

Description

In previous years we tried wishlists with mixed results. The main argument around these being that it only involved fairly few editors coming up with suggestions.

In 2021 our aim is to come up with a few other ways of identifying technical needs in the Community. Like before the focus is on the Swedish language or Sweden based communities but not limited to any particular Wikimedia platform.

Out of these discovered alternatives we will try one approach during 2021 and use it to identify (at least) one technical need to address.

The results of the whole effort (including suggested but discarded options) will be documented in an English language report and shared with the wider community.

Event Timeline

Steps per meeting notes (Swedish)

Identifiera andra sätt att identifiera tekniska behov från gemenskapen

  • Den som rapporterar behovet behöver inte vara den som drar nytta av det
  • Inledande idégenererande brainstorm med en bredare grupp (t.ex. Axel skulle kunna ha en lista från skrivstugor) (möjligen även utanför kansliet)
  • Asynkront tittar vi på några idéer var, dokumenterar viability [behöver att kriterierna tas fram innan]
  • Avstämningsmöte (möjligen med andra från kansliet) med syfte att välja en av idéerna att använda i år för att identifiera behov att lösa.